Pravidla Klubu


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Klub Botanicus (dále jako „Klub Botanicus“ nebo „klub“) je program pro registrované zákazníky společnosti Botanicus, spol. s r.o., IČ: 45147264, se sídlem Ostrá 8, PSČ 289 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 9011 (dále jako „společnost Botanicus“). Tento program je zaměřen na poskytování výhod zákazníkům společnosti Botanicus, kteří jsou členy Klubu Botanicus. Zákazníci společnosti Botanicus se stávají členy Klubu Botanicus na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svou registrací do klubu.  Klub Botanicus nemá právní osobnost (právní subjektivitu) a není ani společností ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku. 


II. VZNIK ČLENSTVÍ V KLUBU BOTANICUS

1. Členem Klubu Botanicus se může stát fyzická osoba - spotřebitel starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která splňuje další dále stanovené podmínky pro členství v Klubu Botanicus a provede řádnou registraci do Botanicus klubu. Členem klubu se nemůže stát právnická osoba ani podnikající fyzická osoba. Členství v klubu je bezplatné. Registrací do Klubu Botanicus osoba vyslovuje svůj souhlas s Pravidly klubu. 

2. Registrace do Klubu Botanicus se provádí on-line prostřednictvím registračního formuláře na www.botanicus.cz. V registračním formuláři je nutno vyplnit následující údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo a heslo. Při registraci je nutné seznámit se Pravidly Klubu Botanicus a s Všeobecnými obchodními podmínkami a dále udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení v rámci Klubu Botanicus (formou zatrhávacích okének). Při nezatrhnutí některého z okének nebude možno odeslat registrační formulář. Registrace do klubu je dokončena aktivací odkazu, který člen klubu obdrží e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

3. Registrací do Klubu Botanicus člen klubu získá přístup do svého osobního klubového účtu, jehož prostřednictvím lze objednávat zboží z akční nabídky Klubu Botanicus. Bližší informace o založení a možnostech spravování klubového účtu naleznete na webových stránkách klubu www.botanicus.cz/klub.

4. Člen Klubu Botanicus je povinen své údaje uvedené v klubovém účtu aktualizovat bez zbytečného odkladu po jejich změně. Člen Klubu Botanicus je povinen při registraci do Klubu Botanicus a při aktualizaci údajů uvádět pravdivé údaje. Údaje uvedené v klubovém účtu budou použity při uzavírání kupních smluv a dodávkách zboží z akční nabídky Klubu Botanicus.

5. Členství v Klubu Botanicus je nepřevoditelné. 


III. AKČNÍ NABÍDKY KLUBU BOTANICUS

1. Členové Klubu Botanicus dostávají e-mailem přibližně ve dvouměsíčních intervalech e-mailovou zprávu s informacemi o zvýhodněných nabídkách zboží z nabídky společnosti Botanicus (dále jako „akční nabídka“) a o době trvání akční nabídky. 

2. Zboží nabízené na www.botanicus.cz/klub mohou členové klubu po dobu trvání akční nabídky, objednat prostřednictvím svého klubového účtu, přičemž od každé položky zboží z akční nabídky může člen klubu objednat maximálně 10 ks za celou dobu trvání akční nabídky. Pokud člen klubu objedná jednou či více objednávkami více než 10 ks určitého zboží z akční nabídky, nebude objednávka nad 10 ks společností Botanicus uspokojena. Při speciálních nabídkách (např. před Vánocemi) lze objednat max. 15 ks od každé položky zboží z akční nabídky. V případě speciální nabídky společnost Botanicus informuje členy klubu, jaký maximální počet kusů jednotlivých položek zboží mohou v rámci speciální nabídky objednat.

3. Pokud se člen klubu pokusí opakovaně (tzn. více než 3x) objednat více než maximální povolený počet kusů určitého zboží z akční nabídky, je to důvodem pro ukončení členství člena v Klubu Botanicus ze strany společnosti Botanicus.

4. Podmínky nákupu zboží z akční nabídky jsou uvedeny v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky Klubu Botanicus, který naleznete na botanicus.cz


IV. ZÁNIK ČLENSTVÍ V BOTANICUS KLUBU

1. Členství v Klubu Botanicus může zaniknout z těchto důvodů: 

a. na žádost člena klubu, tzn. zrušením členství v klubu na klubovém účtu člena či odhlášením ze zasílání klubových newsletterů aktivací příslušného odkazu v e-mailu resp. odvoláním souhlasu se zasíláním obchodních sdělení; 

b. člen klubu vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci nebo při změně údajů;

c. člen klubu zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly Klubu Botanicus;

d. z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (zejména smrtí člena klubu).

2. Členství v klubu dále zaniká okamžikem odhlášení člena z klubu, jeho smrtí a v ostatních případech okamžikem přijetí rozhodnutí společnosti Botanicus o zániku jeho členství. 

3. O zániku členství je bývalý člen klubu informován e-mailem zaslaným bez zbytečného odkladu po zániku členství v klubu. 

4. Se zánikem členství v Klubu Botanicus končí zároveň možnost využívání výhod spojených s členstvím v klubu. V případě objednaného, ale dosud nedoručeného zboží z akční nabídky se může společnost Botanicus rozhodnout, zda bude objednávka uspokojena či ne. O svém rozhodnutí společnost Botanicus informuje bývalého člena klubu.


V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Botanicus při provozování Klubu Botanicus zpracovává osobní údaje členů klubu. V souladu s čl. 12 an. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) společnost Botanicus poskytuje členům klubu informace o zpracování jejich osobních údajů. 

1. Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů členů Klubu Botanicus je společnost Botanicus, spol. s r.o., IČ: 45147264, se sídlem Ostrá 8, PSČ 289 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 9011.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

a. identifikační osobní údaje členů klubu – jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, přihlašovací údaje do klubu;

b. údaje vyplývající z obchodního styku – historie objednávek, záznam komunikace s členem klubu;

c. další případné osobní údaje nezbytné pro plnění právních povinností.

3. Účely zpracování osobních údajů:

Společnost Botanicus jako správce osobních údajů zpracovává výše uvedené osobní údaje bez souhlasu člena Klubu Botanicus jako subjektu údajů k následujícím účelům:

a. provozování Klubu Botanicus;

b. obchodní činnost – plnění kupních smluv na základě objednávek členů klubu;

c. plnění zákonných povinností v souvislostí s obchodní činností společnosti Botanicus jako správce osobních údajů členů klubu.

Se souhlasem členů klubu společnost Botanicus jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje členů Klubu Botanicus za účelem zasílání obchodních sdělení, tzn. e-mailových zpráv s klubovými newslettery. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení mohou členové klubu kdykoliv odvolat písemně v sídle společnosti Botanicus nebo e-mailem na adrese klub@botanicus.cz.

4. Právní tituly pro zpracování osobních údajů:

a. plnění smlouvy – čl. 6 odst. b) GDPR

b. plnění právních povinností – čl. 6 odst. 1 c) GDPR

c. oprávněný zájem správce: čl. 6 odst. 1 f) GDPR

d. souhlas subjektu údajů - čl. 6 odst. a) GDPR 

5. Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje členů klubu jsou zpracovávány po dobu trvání členství v Klubu Botanicus a dále 4 roky  od vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

6. Následky neposkytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje, aby se zákazník společnosti Botanicus stal členem klubu.

7. Třetí strany, kterým mohou osobní údaje poskytovány

Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů společnosti Botanicus. Osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro společnost Botanicus vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti správy webových stránek. 


Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí. 

8. Práva členů Klubu Botanicus v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů:

a. Člen klubu má právo požádat společnost Botanicus o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

b. Pokud jsou osobní údaje člena klubu nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů. 

c. Člen klubu má právo požadovat, aby společnost Botanicus jeho osobní údaje smazala, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud člen klubu odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, je společnost Botanicus povinna této žádosti vyhovět.

d. Člen klubu má právo požadovat, aby společnost Botanicus omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a člen klubu odmítá výmaz, nebo pokud již společnost Botanicus jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale člen klubu je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Při omezení zpracování je společnost Botanicus pouze oprávněna osobní údaje uložit. další zpracování je možné jen se souhlasem člena klubu nebo ze zákonných důvodů.

e. Člen klubu má právo na získání osobních údajů, které poskytl společnosti Botanicus ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

f. Člen klubu má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a společnost Botanicus je povinna pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat.

g. Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může člen klubu uplatnit u společnosti Botanicus a stížnosti kromě toho i u Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).


VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Pravidla Klubu Botanicus jsou platná od 1. 4. 2020. 

2. Tato Pravidla Klubu Botanicus jsou k dispozici rovněž na  www.botanicus.cz/klub.

3. Společnost BOTANICUS si vyhrazuje právo změnit či upravit Pravidla Klubu Botanicus či činnost Klubu Botanicus zcela ukončit. Členové klubu budou o těchto změnách informováni emailovou zprávou, aktuální informace lze rovněž získat na www.botanicus.cz/klub.