Všeobecné obchodní podmínky


1. ÚVOD

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Klubu Botanicus (dále jen „VOP“) upravují podmínky koupě výrobků z nabídky prodávajícího, společnosti Botanicus, spol. s r.o. členy Klubu Botanicus, na základě akční nabídky výrobků společnosti Botanicus, spol. s r.o., na webu klubu Botanicus.

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy. Kupující a Prodávající tímto prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.3. Veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

2. DEFINICE

 „Prodávající“ - obchodní společnost Botanicus, spol. s r.o., se sídlem Ostrá 8, PSČ: 289 22, IČO: 45147264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9011;

„Kupující“ - fyzická osoba, která je členem Klubu Botanicus a která učiní Objednávku; Kupující je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ.

„Smluvní strany“ resp. „Smluvní strana“ - Kupující a/nebo Prodávající;

„Klub Botanicus“ - klub pro registrované zákazníky Prodávajícího, jehož pravidla a podmínky fungování jsou uvedeny na www.botanicus.cz/klub;

„Klubová stránka“ – webová stránka Klubu Botanicus www.botanicus.cz/klub;

„Klubový účet“ – osobní účet Kupujícího na Klubové stránce, jehož prostřednictvím lze odesílat Objednávky; přístup na Klubový účet Kupující získá registrací do Klubu Botanicus;

„Akční nabídka“ - nabídka výrobků Prodávajícího nabízených Kupujícímu v rámci Klubu Botanicus;

“Výrobek“ nebo „Zboží“ – výrobek z Akční nabídky Prodávajícího, nabízený v rámci Klubu Botanicus;

„Kupní smlouva“ - kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej Zboží a která byla uzavřena na dálku Akceptací Objednávky;

„Objednávka“ – návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, zaslaný Prodávajícímu prostřednictvím Klubového účtu Kupujícího;

„Akceptace” - závazné potvrzení Objednávky, zaslané Prodávajícím Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Klubové evidenci;

„Klubová evidence“ – databáze identifikačních a kontaktních údajů členů Klubu Botanicus, které Kupující jako člen Klubu Botanicus uvedl jako aktuální v Klubovém účtu; při změně těchto údajů je Kupující neprodleně povinen aktualizovat si své údaje v Klubovém účtu;

“Kupní cena” - kupní cena za Zboží, jehož prodej a koupě je předmětem Kupní smlouvy.

3. OBJEDNÁVKA

3.1. Objednávku Zboží lze učinit pouze po dobu platnosti příslušné Akční nabídky, a to po přihlášení na Klubový účet.  Platnost Akční nabídky je uvedena v e-mailové zprávě, obsahující příslušnou Akční nabídku. 

3.2. Objednávka Zboží je dokončena v okamžiku, kdy Kupující v sekci Košík, kde jsou uvedeny objednávané položky Zboží, klikne na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3.3. Pokud Prodávající zjistí, že údaje Kupujícího v Klubové evidenci jsou neúplné či chybné, kontaktuje Prodávající Kupujícího na e-mail Kupujícího uvedený v Klubové evidenci a vyzve ho k odstranění nedostatků Objednávky. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a/nebo doplňujících Objednávku Prodávajícímu se Objednávka považuje za úplnou.

Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou a/nebo za škodu, která byla způsobena důsledkem skutečnosti, že Kupující v Klubové evidenci neuvedl všechny požadované údaje a/nebo požadované údaje jsou chybné či neaktuální.

3.4. Přijatá Objednávka je považovaná za návrh Kupní smlouvy. Kupující je však oprávněn vzít zpět Objednávku bez udání důvodu kdykoli před doručením Akceptace. 

3.5. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku doručení Akceptace Kupujícímu. Součástí Akceptace je i vyčíslení celkové ceny Zboží, jakož i nákladů na dopravu zásilky.

3.6. Kupující je povinen zkontrolovat obsah Objednávky uvedený v Akceptaci. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu Objednávky uvedeném v Akceptaci je Kupující povinen o tom uvědomit Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonického kontaktu neprodleně po doručení Akceptace, nejpozději však do 12 hodin od doručení Akceptace. V opačném případě se má za to, že obsah Objednávky se od jejího obsahu uvedeného v Akceptaci neliší a Kupní smlouva je uzavřena s obsahem uvedeným v Akceptaci. 

3.7. Pokud Kupující nebude mít objednaný Výrobek na skladě k dispozici či v dostatečném množství, informuje o tom Kupujícího e-mailem neprodleně pro obdržení Objednávky. Smluvní strany následně e-mailem dojednají obsah Objednávky Výrobků, které má Prodávající na skladě tak, aby mohla být Objednávka uspokojena.

3.8. Kupující je oprávněn po dobu po dobu platnosti Akční nabídky objednat maximálně 30 kusů příslušného Výrobku. Pokud Kupující po dobu platnosti Akční nabídky objedná více než 30 kusů příslušného Výrobku, Objednávka nad 30 kusů nebude akceptována. O této skutečnosti bude Kupující informován neprodleně po doručení Objednávky. V případě speciálních nabídek (např. před Vánocemi), bude limit pro objednávání zvýšen na max. 30 kusů příslušného Výrobku. V případě takové speciální nabídky Prodávající informuje členy Klubu Botanicus, jaký maximální počet kusů jednotlivých položek Zboží mohou v rámci speciální nabídky objednat.

3.9. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží nebo uhrazením Kupní ceny Zboží v plné výši, dle toho, která skutečnost nastane později. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího vždy převzetím Zboží.

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu dobírkou při dodání Zboží – Kupní cena spolu s náklady na dopravu a doběrečným bude uhrazena Kupujícím při převzetí zásilky k rukám vybraného přepravce, a to buď v hotovosti nebo bezhotovostně kartou. Úhrada Kupní ceny, nákladů na dopravu a doběrečného je podmínkou předání zásilky.

4.2. Při objednání Zboží v celkové hodnotě nejméně 800,- Kč náklady na dopravu nese Prodávající. V ostatních případech uhradí náklady na dopravu a případné doběrečné Kupující. Náklady na dopravu a doběrečné 150,- Kč včetně DPH.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží a Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít. Zboží bude Kupujícímu dodáno na adresu uvedenou v Klubové evidenci.  K předání objednaného Zboží se Kupující zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, zejména se zavazuje zdržovat se v předpokládaném čase dodání Zboží, který mu předem přepravce sdělí, na adrese místa dodání.

5.2. Zboží bude Kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce vybraného Prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že Prodávající poskytne vybranému přepravci za účelem doručení Zboží údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání Zboží. Prodávající Zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

5.3. Zboží bude dodáno nejpozději do 7 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. 

5.4. Prodávající se nedostane do prodlení s dodáním Zboží v případě, že Prodávající doručí Kupujícímu Zboží v čase pozdějším v den doručení z důvodů na straně Kupujícího, zejména z důvodu chybně uvedeného telefonního čísla nebo jiných údajů o Kupujícím, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní.

5.5. Prodávající se taktéž nedostane do prodlení s dodáním Zboží v případě jeho dodání v čase pozdějším z důvodu, že Zboží nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů tzv. vyšší moci, tj. z důvodů okolností, jež Prodávající nemohl neovlivnit a/nebo je nemohl předvídat. V takovém případě se Prodávající zavazuje Kupujícího kontaktovat telefonicky a sjednají nový termín doručení Zboží.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující má právo bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující nejpozději poslední den této lhůty odešle Prodávajícímu písemné oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.

6.2. V oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupující kromě svých identifikačních údajů (jméno a příjmení adresa bydliště) uvede, že odstupuje od Kupní smlouvy, a dále uvede identifikační údaje Prodávajícího, číslo objednávky, datum nákupu, případně datum dodání Zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení Kupní ceny. Pro odstoupení může Kupující využít formuláře, který tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP. Odstoupení od Kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu sídla Prodávajícího nebo na e-mailové adrese: klub@botanicus.cz.

6.3 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného Zboží Prodávajícímu nese v takovém případě Kupující.

6.4 Prodávající bez zbytečného odkladu poté, co obdrží vrácené Zboží od Kupujícího, nejpozději do pěti (5) pracovních dní, vrátí Kupujícímu peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a to převodem na bankovní účet, který mu Kupující sdělí.

6.5 Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty vráceného Zboží, zejména v případě (částečného) poškození či (částečného) spotřebování Zboží. V takovém případě je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok vůči nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, tzn. Kupujícímu bude vrácena kupní cenu snížena o takto započtený nárok Prodávajícího.

6.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Kupující v Objednávce chybně uvedl telefonního číslo nebo jiné údaje, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní.

6.7 Prodávající je, kromě dalších důvodů uvedených v zákoně nebo v této smlouvě, oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také v případě, že objednaný Výrobek nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů tzv. vyšší moci, tj. z důvodů okolností, jež Prodávající nemohl neovlivnit a/nebo je nemohl předvídat. 

7. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

7.1. Prodávající dodá kupujícímu Zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v Kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z Kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

7.2. Nároky kupujícího z vad Zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ a ZOS.

7.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Ustanovení tohoto odstavce se v souladu s ustanovením § 2167 OZ nepoužije zejména u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána nebo u opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci.

7.4. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku VOP a/nebo § 2161 OZ, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.5. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

7.6. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8.  REKLAMACE VADNÉHO ZBOŽÍ

8.1. Reklamaci lze uplatnit e-mailem na e-mailové adrese: klub@botanicus.cz. V reklamaci musí být uvedena identifikace Kupujícího, specifikace reklamovaného Výrobku, popis vady Výrobku a požadovaný způsob vyřízení reklamace. K reklamaci musí být připojen doklad o koupi reklamovaného výrobku. Reklamovaný Výrobek musí Kupující doručit Prodávajícímu. Dopravu reklamovaného Výrobku k Prodávajícímu a zpět zajišťuje Kupující, umožňuje-li to povaha Výrobku. V případě poškození zásilky musí Kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento připojit k reklamaci.

8.2. Uplatní-li Kupující reklamaci a vytkne tak Prodávajícímu vady na Výrobku, sepíše o tom Prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci Výrobku, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím, termín vyřízení reklamace.

8.3. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne vyřízení reklamace.

8.4. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit/doplnit. Takovéto změny jsou platné ode dne zveřejnění nových/upravených VOP na internetových stránkách Prodávajícího www.botanicus.cz/klub. O podstatných změnách VOP bude Kupující informován e-mailem. Pokud Kupující se změnami VOP nesouhlasí, je oprávněn požádat o ukončení členství v Klubu Botanicus.

9.2. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího www.botanicus.cz, v den uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

9.3 V případě sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím může Kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce (http://www.coi.cz).

9.4. Tyto VOP jsou platné od 1. 4. 2020.Příloha č. 1. Všeobecných obchodních podmínek Klubu Botanicus


Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát: Botanicus, spol. s r.o., se sídlem Ostrá 8, PSČ: 289 22, IČO: 45147264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9011, e-mail:  klub@botanicus.cz 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)


Číslo výrobku

Název výrobku

Množství

Číslo objednávky

Datum objednání (*)/Datum obdržení (*)

Číslo bankovního účtu a kód banky


Osobní údaje spotřebitele/spotřebitelů

Jméno a příjmení

Ulice a číslo popisné (číslo orientační)

Město

PSČ

Telefonní kontakt

E-mailová adresaDatum: Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte